Bezpečnostno technická služba (BTS) - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bezpečnostno technická služba (BTS)

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §22 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). 


BTS poskytovaná objednávateľovi je odborná služba, ktorá súvisí s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi. BTS poskytuje objednávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpeèenia.

Naša činnosť je zameraná na:

Poradenstvo

Poskytovanie vedúcim zamestnancom zákazníka telefonické odborné poradenstvo a konzultácie.

Výkon činnosti

  • Zabezpečiť v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi výkon činnosti BTS

  • Vypracovanie a priebežnú aktualizáciu dokumentácie pre zákazníka v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Spolupráca s príslušnými inšpekčnými a kontrolnými orgánmi pri ich činnosti u zákazníka.

  • Metodické riadenie a usmerňovanie šetrenia pracovných úrazov a nebezpečných udalostí

  • Zúčastňovanie sa vyšetrovania závažného pracovného úrazu

  • Vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení

  • Vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou

  • Predkladanie pravidelných informácii klientovi o stave a vývoji BOZP na pracoviskách

  • Vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, zoznam zakázaných činností na pracovisku, miestne prevádzkové predpisy,...)

  • Vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov


Kontrolná činnosť
Vykonanie raz do roka previerku pracovísk v spolupráci s vedúcimi zamestnancami v spolupráci s vedúcimi zamestnancami vykonávanie kontroly požívania alkoholických nápojov vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadení budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie BOZP,...)
Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky