Činnosť špecialistu požiarnej ochrany - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a)     vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
b)     vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
c)      riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
d)     riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
e)     spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky