Činnosť technika požiarnej ochrany - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Činnosť technika požiarnej ochrany

  • Dodávateľským spôsobom vykonávanie činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.

  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych hliadok

  • Určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

  • Vykonávanie pravidelných školení pred požiarmi

  • Školenie vedúcich zamestnancov

  • Odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi

  • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

  • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb a cvičných požiarnych poplachových smerníc s príslušnými inšpekčnými orgánmi pri ich činnosti u zákazníka.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky