Civilná ochrana - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Civilná ochrana

Pre plnenie povinností a požiadaviek vyplývajúcich z platných predpisov o CO ponúkame zmluvné zabezpečenie :

  • kompletného spracovania a vedenia dokumentácie CO pre objekty v zmysle platnej legislatívy, ako aj ich pravidelnú aktualizáciu.

  • po konzultácií s príslušným odborom krízového riadenia CO obyvateľstva

  • ustanovenie potrebnej jednotky pre potrebu objektu.

  • vykonávanie a vedenie evidencie pravidelnej prípravy zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj vykonávanie prípravy štábu CO objektu a jednotiek civilnej ochrany objektu

  • vykonávanie iných činností na úseku CO na základe požiadavky odberateĺa za dohodnutých podmienok

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky