Oprávnenia - BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oprávnenia - BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin

Bezpečnostnotechnická služba:

  • Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby ev.čís.: BTS – 0408/07


Výchova a  vzdelávanie   v oblasti ochrany práce v rozsahu:
01.1   – Výchova  a  vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  ( Oprávnenie ev.čís. : VVZ – 0338/07- 01.1)
01.2 – Výchova  a vzdelávanie bezpečnostných technikov
            (Oprávnenie ev.čís. : VVZ – 0796/07 – 01.2)
03.4 -  Výchova  a vzdelávanie viazačov bremien
           ( Oprávnenie ev.čís. : VVZ – 0184/11 – 03.4)
05.1 -  Výchova  a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov  
           na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
          ( Oprávnenie ev.čís. : VVZ – 1677/07 – 05.1)
06.1 – Výchova  a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov
          ( Oprávnenie ev.čís.: VVZ – 1087/07 – 06.1)
07.2 – Výchova  a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia ( lešenári)
           ( Oprávnenie ev.čís.: VVZ – 0191/11 – 07.2)
10.2 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
          ( Oprávnenie ev. čís. : VVZ – 0877/07 – 10.2)
10.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
          ( Oprávnenie ev. čís. : VVZ – 0878/07 – 10.3)

  • Oprávnenie č. 195-IZA/2005 EZ M,O,U,S A E2 na činnosť: montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:  A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2- zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov


Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s., Slovenská republika evidenčné číslo:

Médium: vykurovacie a technické plyny - 250/4/2011 – PZ – S,O(OU,M) – Bf, g, h1, h2

Oprávnenia: BOZiPo - SK, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin

Bezpečnostnotechnická služba:
Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby ev.čís.: BTS –  0407/07

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
01.1 – Výchova  a  vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
(Oprávnenie ev.cís. : VVZ – 0338/07- 01.1)

Osvedčenia
__________________________________- autorizovaný bezpečnostný technik
_____________________________________________.- požiarny technik
_____________________________________________.- odborný pracovník vyhradených technických zariadení
_____________________________________________.- revízny technik - elektrických, tlakových, zdvíhacích zariadení
_____________________________________________.- inštruktor lešenárskej techniky
_____________________________________________.- inštruktor obslúh motorových vozíkov
_____________________________________________.- inštruktor pre civilnú ochranu
_____________________________________________.- inštruktor poskytovania prvej pomoci
_____________________________________________.- odborný pracovník vyhradených technických zariadení

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky